Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Staub-online.be geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot één van de verdelers, -agenten of info@demeyere.be. Enkel indien uitdrukkelijk anders wordt bedongen, zal de verstrekte informatie een aanbod uitmaken. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan deze die expliciet worden vermeld. Bovendien mag u dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in uw rechtsgebied gelden.

De aansprakelijkheid van staub-online.be voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout hunnerzijds worden ingeroepen.

De dienst- en productinformatie die staub-online.be verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Demeyere Comm.V., hetzij aan verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.